"Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk.
Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud."
indické přísloví

Terénní programy Květina

Sociální služba Terénní programy Květina

Terénní programy Květina poskytují terénní službu sociální prevence dle § 69 zákona číslo 108/2006 Sb. ,o sociálních službách ve znění platných předpisů. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 5829590.

Poslání

Posláním Terénních programů Květina je poskytnout lidem pomoc a podporu vedoucí ke změně ze sociálně nepříznivé situace. Jedná se o službu, jež minimalizuje a předchází vzniku sociálního vyloučení.

Zásady poskytování sociální služby

 • Služba je maximálně dostupná časově i místně.
 • Respektuje jedinečnost každého člověka, je poskytována všem klientům bez omezení z hlediska původu, etnické příslušnosti, rasy či barvy pleti, náboženství, zdravotního stavu, sexuální orientace, ekonomické situace, politického přesvědčení, druhu rizikového chování a bez ohledu na to, jak je schopen se podílet na životě společnosti.
 • Služba vychází z antidiskriminačních pravidel a je poskytována všem klientům, kteří spadají do vydefinované cílové skupiny, pro niž je služba určena.
 • Je poskytována na profesionální úrovni, vzdělání a praxe zaměstnanců odpovídá požadavkům zákona č. 108/2006 Sb. a pozměňovacích vyhlášek a ostatních předpisů.
 • Základním prvkem poskytované služby je individuální přístup ke každému klientovi.
 • Služba zachovává a respektuje přání a požadavky klienta, které vycházejí z jeho vlastní vůle při spolupráci se sociální službou.
 • Služba respektuje právo klienta na seberozhodování, které také podporuje a spoluutváří.
 • Služba zachovává lidskou důstojnost, respektuje lidská práva a právo klienta na seberozhodování, které také podporuje a spoluutváří.

Cíle Terénních programů Květina aneb čeho chceme dosáhnout

Cílovým stavem poskytování služby je zlepšit sociální dovednosti a životní úroveň uživatelů služby.

Cílová skupina aneb komu je služba určena

Služba svou činnost zaměřuje na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a na osoby bez přístřeší. Klienty této služby mohou být jak jednotlivci, tak rodiny s dětmi. Služba je poskytována na území města Dubí a Teplice, osobám nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Služba je určená zejména osobám starším 16 let.

Za nepříznivé sociální situace pro přímou práci s klienty považujeme:

 • Nevyhovující bytové podmínky – klient nemá žádné bytové zázemí, bydlí v nevyhovujícím prostředí (nepřiměřeně vysoký nájem, špatné hygienické podmínky, ohrožení pocitu bezpečí, velikost bytu apod.).
 • Zadluženost, exekuce – neschopnost splácení poplatků spojených s náklady na bydlení (vysoké nájmy), neschopnost splácet půjčky, lichva a jiné.
 • Dlouhodobá nezaměstnanost - nedostatečná kvalifikace, ztráta pracovních návyků.
 • Neschopnost vytvářet podmínky pro zdárný vývoj dětí – odebrání dětí, ústavní výchova, omezení rodičovských práv, stanovení dohledu.
 • Život v lokalitě vykazující znaky sociálního vyloučení – stigmatizace, frustrace, izolace.
 • Diskriminace, nedostatečný pocit bezpečí.
 • Nedostatečné ekonomické zajištění - příjmy nižší než životní minimum, chudoba.
 • Nedostatečná péče o zdraví - absence využívání lékařské péče, nedodržování léčebného režimu, medikace apod.
 • Akutní krize - domácí násilí, rodinné a partnerské problémy  

Práva uživatelů služby

Klient využívající sociální službu Terénní programy Květina má bezvýhradné právo na:

 • Přístup k poskytovaným službám bez ohledu na původ, rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, předchozí kriminální kariéru či socioekonomický status.
 • Důstojnost a respekt.
 • Znalost filosofie a metod poskytované sociální služby.
 • Jasné a včasné informování o všech stávajících pravidlech a nařízeních (omezeních) daných poskytováním sociální služby, stejně jako o sankcích, vycházející z nedodržení pravidel poskytované služby.
 • Ukončit spolupráci s poskytovanou sociální službou, kdykoli na základě vlastního rozhodnutí.
 • Poskytování služeb programu bezplatně.
 • Na soukromí, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Podání stížnosti, v případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby.

Případné porušení práv klientů zařízení je projednáváno na pravidelných poradách týmu. Profesionální nedostatek je následně řešen na supervizním setkání. Pokud došlo k závažné profesní chybě, která vrhá pochybnost na pracovníkovu způsobilost k výkonu dané profese v rámci služby, dochází k pracovně-právnímu postihu případně rozvázání pracovního poměru.

Povinnosti uživatelů služby

Při využívání sociální služby jsou uživatelé povinni dodržovat následující:

 • Ctít pravdomluvnost a vzájemnou důvěru.
 • Aktivně se podílet na řešení své sociálně nepříznivé situace.
 • Informovat pracovníka služby o využívání dalších služeb, jež vedou k řešení dané nepříznivé situace.
 • Nevyužívat službu pod vlivem jakýchkoliv omamných látek.
 • Zákaz fyzické agrese a psychického nátlaku (vydírání, šikana) vůči účastníkům služby.
 • Je zakázáno donášet a užívat v zázemí služby alkoholové a nealkoholové drogy.
 • Je zakázáno donášet (do zázemí služby) a používat zbraně.

Za nedodržení pravidel může být uživateli ukončeno nebo omezeno poskytování sociální služby.

Stížnosti na kvalitu poskytování služby

Každý uživatel (i neuživatel) služby má právo stěžovat si na spolupráci s pracovníky služby či na službu jako takovou (na kvalitu nebo způsob poskytování služby):

 1. Vedoucímu zařízení, jež je přímým nadřízeným všem dalším pracovníkům. Ke stížnosti má právo využít písemnou formu (podanou osobně, poštou, e-mailem), telefonický hovor nebo osobní setkání. Vedoucí služby je povinen se stížností zabývat. Vždy je posouzen pohled všech zúčastněných stran, kterých se stížnost týká. Po vyhodnocení stížnosti je uživatel služby seznámen s výsledkem posouzení vždy písemnou formou s možností doplnění o osobní schůzku. Je-li uživatel nespokojen s výsledkem posouzení stížnosti, obrací se na orgán spolku (členská schůze). Stížnosti jsou vyřizovány do 60 dnů od jejich obdržení.
 2. Orgánu spolku (členská schůze). V tomto případě může být podána pouze písemná stížnost adresovaná do sídla spolku – Zapsaný spolek Květina, Na Vypichu 180, Lahošť, 417 25. Orgán spolku (členská schůze) je povinnen stížností se zabývat. Jeho postoj vychází z objektivního pohledu na danou situaci a reflektuje ji. Orgán spolku (členská schůze) se ke stížnosti vyjadřuje do 60 dnů od jejího obdržení.
 3. Uživatel služby má právo si stěžovat na kvalitu poskytované sociální služby u příslušného odboru krajského úřadu – Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02.
 4. Veřejnému ochránci práv. Pro Vaši stížnost můžete využít těchto kontaktů: e-mail: podatelna@ochrance.cz , tel.: 542 542 888, adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Anonymní stížnosti nejsou přijímány.

Pokud je stížnost shledána jako oprávněná, sjedná vedoucí zařízení nebo orgán spolku (členská schůze) nápravu v řešení případu. Profesionální nedostatek je následně řešen na supervizním setkání. Pokud došlo k závažné profesní chybě, která vrhá pochybnost na pracovníkovu způsobilost k výkonu dané profese v rámci služby, dochází k pracovně-právnímu postihu případně rozvázání pracovního poměru.

Provozní doba sociální služby

  Provozní doba sociální služby Provozní doba kontaktního místa
pondělí 07:30 - 16:00 12:00 - 13:00
úterý 07:30 - 16:00 12:00 - 13:00
středa 07:30 - 16:00 12:00 - 13:00
čtvrtek 07:30 - 16:00 12:00 - 13:00
pátek administrativní den 09:00 - 12:00

 

Služba je poskytována bezplatně

Poskytování služby Terénní programy Květina je poskytováno bezplatně na základě finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000748 z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu  je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím realizace sociálních služeb v období od 1.4. 2016 do 31.3. 2019.

                 
Kontakt

Terénní programy Květina  -  kontaktní místo
Střední 169/32
417 03 Dubí III - Pozorka

Kontaktní osoby:
Mgr. Vernerová Barbora
vernerova@oskvetina.cz, +420 727 930 996

Mgr. Kanišaková Lucie
kanisakova@oskvetina.cz, +420 725 505 730

Šebestová Milada
sebestova@oskvetina.cz, +420 727 930 667