"Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk.
Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud."
indické přísloví

Doprovázení pěstounů

Služba Doprovázení pěstounů Květina

Květina, z. s. disponuje pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na území měst Duchcov, Teplice, Osek, Hrob,  Dubí, Košťany, Újezdeček, Lahošt', Modlany, Novosedlice, Jeníkov, Krupka a Háj u Duchcova. Na základě tohoto pověření ve smyslu § 48 a následující Novely zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění realizuje službu Doprovázení pěstounů. 

Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem. Podpora těmto rodinám probíhá formou osobního setkávání, sdílení, podpory, intervencí, poradenství, vzdělávání, zprostředkováním odborné pomoci. Dále pak služba DP zajišťuje a pomáhá s odlehčením v rozsahu alespoň 14 dní za rok, poskytuje zajištění krátkodobé péče. Služba také realizuje nebo zprostředkovává pobyty pro děti i pečující osoby. Poskytuje komplexní zázemí a všestrannou podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče s ohledem na individuální potřeby klienta.

Poslání

Posláním poskytované služby doprovázení je podpora zdravého fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj dítěte v náhradní rodině na území měst dle platného pověření.
 

Čeho chceme dosáhnout?

Dlouhodobým cílem poskytované služby je zkompetentnění pečující osoby a podpora zdravého fungování rodiny v takové míře, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj dítěte. Prostřednictvím doprovázení zvyšovat kvalitu života dětí v náhradní rodině a zlepšovat podmínky pro výkon pěstounské péče.

Cílová skupina

Služba je zaměřena na pečující osoby a děti v náhradní rodinné péči. Služby jsou určeny rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči s trvalým bydlištěm na území města dle platného pověření. Sekundárně pak pracujeme s biologickou rodinou dítěte.

Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jím svěřeným dětem.

Jak pomáháme

Pomoc pěstounským rodinám probíhá formou:

 • intervencí, doprovázení  - navštěvujeme pěstounskou rodinu v místě bydliště tak často, jak si to situace žádá. Je možný i doprovod na úřady, k lékařům.
 • vzdělávání  - pořádáme vzdělávací aktivity pro pěstouny v dostatečném rozsahu, aby mohli naplnit zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání za rok. Tyto aktivity jsou místně i časově dostupné. Témata vzdělávání jsou přizpůsobována potřebám jednotlivých pěstounů. Vzdělávání je pro naše pěstouny poskytováno zdarma.
 • odlehčování v podobě zajištění či zprostředkování pobytových akcí pro děti i pečující osoby – pěstouni mají nárok na odlehčovací služby v rámci celodenní péče v rozsahu 14 dnů za kalendářní rok. Tyto služby jsou jim částečně hrazeny.
 • zprostředkování kontaktu s vlastní rodinou –  pěstouni mají zákonnou povinnost, jestliže je to ku prospěchu dítěte, uchovávat a dále rozvíjet jeho kontakt s původní biologickou rodinou. Organizace nabízí asistenci při a neutrální prostředí  pro uskutečnění takového setkání. Vždy je brán ohled na bezpečí dítěte.
 • odborné poradenství  –  na základě potřeb rodiny bude zajištěno poradenství v oblastech péče, výchovy a vzdělávání dítěte, dále pak je možné dle potřeb rodiny zajistit konzultace s dalšími odborníky (psycholog, dluhový poradce, právník, speciální pedagog aj.)

Služba poskytuje komplexní zázemí pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče.

Zásady poskytování služby

 • Snaha o dostupnost z hlediska času a místa poskytování.
 • Respektovat jedinečnost každého člověka.
 • Respektovat lidská práva a zachovávat lidskou důstojnost.
 • Poskytovat službu na profesionální úrovni.
 • Uplatňovat individuální přístup ke každému klientovi.
 • Respektovat požadavky klienta a právo na seberozhodování klienta, které vychází z jeho vlastní vůle při spolupráci se službou.
 • Vnímat rodinu jako celek a pracovat s rodinným kontextem.
 • Vytvářet prostředí důvěry a stanovovat bezpečné hranice doprovázení.
 • Spolupracovat s odborníky.
 • Hájit (ochraňovat) zájmy dítěte.

Práva pěstounů

 • Právo na respekt, důstojnost a vlastní názor.
 • Právo na čerpání  respitní péče „volno pro odpočinek a odlehčení“ alespoň 14 dnů za kalendářní rok.
 • Právo na pomoc při zvládání obtížné či krizové životní situace.
 • Právo na individuální plánování využívání služby doprovázení.
 • Právo na poskytnutí základního poradenství.
 • Právo zprostředkování odborné pomoci (např. psycholog, psychoterapeut).
 • Právo požádat pracovníka o asistenci při jednání s odborníky či institucemi.
 • Právo na poskytnutí podpory při zajištění péče o dítě, kdy pěstoun této péče není chopen sám (např. pobyt v nemocnici, dlouhodobá nemoc).
 • Právo na pomoc při kontaktu s biologickou rodinnou dítěte.
 • Právo na nahlížení do dokumentace.
 • Právo na vyjádření nespokojenosti a podání stížnosti.
 • Právo ukončit službu doprovázení, vypovědět dohodu.                   

Povinnosti pěstounů

 • Pečovat o svěřené dítě a dbát o jeho zdravý vývoj.
 • Aktivně spolupracovat s klíčovým pracovníkem (min. 1x za 2 měsíce).
 • Umožnit pracovníkovi vykonat předem ohlášenou návštěvu v domácnosti.
 • Umožnit pracovníkovi kontakt s dítětem.
 • Podávat pravdivé a včasné informace.
 • Sdělovat podstatné skutečnosti týkající se péče o dítě - jeho chování, zdraví, prospěchu a chování ve škole.
 • Splnit zákonnou povinnost vzdělávat se v rozsahu 24h za rok.
 • Dodržovat dohodnuté termíny schůzek, vzdělávání.
 • Omluvit svou absenci předem na dohodnuté schůzce nebo plánované aktivitě.
 • Informovat klíčového pracovníka o změnách (např. změna trvalého bydliště, telefonního čísla, zdravotního stavu členů rodiny, změna v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte apod.).     
 • Podporovat svěřené dítě v kontaktu s biologickou rodinou, je-li to v jeho zájmu.
 • Chránit děti před škodlivými vlivy a předcházet jejich vzniku (např. alkohol, drogy, infekční onemocnění).

Podávání a vyřizování stížností

Každý klient (i neuživatel) služby má právo stěžovat si na spolupráci s pracovníky programu či na program jako takový (na kvalitu nebo způsob poskytování služby). Každý klient (i neuživatel) služby má právo zvolit si k podání a průběhu řešení stížnosti svého zástupce. Stížnosti je možné podávat:

 1. Vedoucímu zařízení. Vedoucí je přímým nadřízeným všem dalším pracovníkům: Mgr. Bočková Barbora, Květina, z. s. , Na Vypichu 180, 417 25 Lahošť, e-mail: info@oskvetina.cz, tel.: +420 721 568 898. Ke stížnosti má klient (i neuživatel služby) právo využít písemnou formu (podanou osobně, poštou, e-mailem), telefonický hovor nebo osobní setkání. Vedoucí je povinen se stížností zabývat. Vždy je posouzen pohled všech zúčastněných stran, kterých se stížnost týká. Po vyhodnocení stížnosti je klient služby seznámen s výsledkem posouzení vždy písemnou formou s možností doplnění o osobní schůzku. Je-li klient nespokojen s výsledkem posouzení stížnosti, obrací se na radu sdružení. Stížnosti jsou vyřizovány do 30 dnů od jejich obdržení.
 2. Orgánu spolku (členská schůze). V tomto případě může být podána pouze písemná stížnost adresovaná do sídla sdružení – Květina, z. s. , Na Vypichu 180, 417 25 Lahošť. Orgán spolku (členská schůze) je povinen se stížností zabývat. Jeho postoj vychází z objektivního pohledu na danou situaci a reflektuje ji. Orgán spolku (členská schůze) se ke stížnosti vyjadřuje do 60 dnů od jejího obdržení.
 3. Příslušnému odboru krajského úřadu. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02.
 4. Veřejnému ochránci práv. Pro stížnost může být využit tento kontakt: e-mail: podatelna@ochrance.cz, tel.: 542 542 888, adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Kde?

Ambulantní služba je poskytována po dohodě s klienty, a to na adrese:

Teplice -  Školní 349/2
(Budova Levných knih, 4. patro vlevo, vchod od Benešova náměstí)

Jestliže není domluveno setkání v ambulanci, je služba poskytována jako terénní služba, tj. pracovník dochází do rodiny.

Kontakty:

Bc. Jiroušková Marie
tel.: +420 725 947 609
e-mail: jirouskova@oskvetina.cz

Mgr. Kalousková Bohumila
tel.: +420 727 807 287
e-mail: kalouskova@oskvetina.cz

Bc. Kudrnová Michaela
tel.: +420 725 845 636
e-mail: kudrnova@oskvetina.cz

Konzultační hodiny:

pondělí         po dohodě konzultace v kanceláři a terénní práce v rodinách
úterý 08:00 - 12:00
středa 08:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
čtvrtek po dohodě konzultace v kanceláři a terénní práce v rodinách
pátek po dohodě konzultace v kanceláři a terénní práce v rodinách